Czyste miasto Kamienna Góra

Aktualności - Segregacja

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

Dnia 1 lipca 2017 r. weszło w życie nowe prawo dotyczące segregacji odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów).

System wprowadza cztery kategorie odpadów (tzw. „frakcje”) wraz z jednolitym oznaczeniem pojemników/ kontenerów/ worków do ich składowania zgodnie z w/w rozporządzeniem, oraz na mocy przyjętej przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra uchwały z dnia 29 listopada 2017 r. nr XL/266/17 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.

Odpady powinny być oddzielone w następujący sposób:

 • pojemnik niebieski oznaczony napisem PAPIER- odpady z papieru, w tym tektury, oraz opakowania z tych materiałów,

 • pojemnik zielony oznaczony napisem SZKŁO- odpady ze szkła, oraz opakowania z tego materiału

 • pojemnik żółty oznaczony napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - odpady metali tworzyw sztucznych, oraz opakowania z tych materiałów oraz wielomateriałow,

 • pojemnik brązowy oznaczony napisem BIO - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Wprowadzenie powyższych zasad wymaga czasu, związane jest to z wymianą pojemników i ich oznaczeniem, a także zorganizowanie procesu odbioru i wywozu odpadów w sposób odpowiadający założeniom nowego systemu.

Miasto Kamienna Góra w miesiącu grudniu 2017 r. wyłoniło w drodze procedury przetargowej operatora na odbiór i transport odpadów i podpisało  umowę z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” zobowiązane zostało do wdrożenia nowego systemu od stycznia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że nowe prawo nie zmienia podstawowych zasad związanych z dobrowolnością segregacji odpadów. W dalszym ciągu mieszkańcy będą mogli swobodnie zdecydować czy odbierane od nich odpady będą segregowane, czy też nie.

Nowe prawo jedynie modyfikuje zasady dla tych, którzy na taką segregację decydują się dobrowolnie.

Niemniej jednak zwracamy się i zachęcamy Państwa do segregowania wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z nowymi zasadami, co z pewnością przyczyni się między innymi do:

 • ograniczenia masy odpadów zanieczyszczających środowisko,

 • wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności,

 • ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka,

 • wydłużenie żywotności składowisk,

 • pozyskanie surowców wtórnych.

Zwracamy się o zapoznanie z nowymi zasadami segregacji, wraz z wprowadzeniem tych zasad w codzienne życie.

 

Krzysztof Świątek

Burmistrz Miasta Kamienna  Góra

Harmonogram odbierania odpadów

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Kamienna Góra. 


 

PSZOK


INFORMACJA

Urząd Miasta  Kamienna Góra informuje, że z dniem 1 marca 2018 r. zaprzestaje funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze.

Zwracamy się  o korzystanie  z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunlanej SANIKOM przy ul. Towarowej 49 w Kamiennej Górze.

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem.  

 

 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Kamienna Góra prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce z/s przy ul. Nadbrzeżnej 5a, Tel. 75 74 11 539, oddział Kamienna Góra, ul. Towarowa 49, Tel. 75 64 55 192.

Informujemy, że SANIKOM Sp. z o.o. sukcesywnie wyposaża nieruchomości w pojemniki.

 

   Telefony PSZOK:   (75) 64 55 201, -192, -197

 

Dzień Godziny
wtorek 9.00 - 17.00
czwartek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 13.00

  

REGULAMIN 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 W KAMIENNEJ GÓRZE

  (do pobrania tutaj)


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku, dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kamienna Góra, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania może być np. umowa najmu lokalu itp.). 

 


 

Podmiot odbierający odpady komunalne

Od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zapewnia Gmina. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Kamienna Góra prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce z/s przy ul. Nadbrzeżnej 5a, Tel. 75 74 11 539, oddział Kamienna Góra,ul. Towarowa 49, Tel. 75 64 55 192.

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem, z którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się na stronach internetowych Urzędu Miasta www.kamiennagora.pl oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.

Informujemy, że SANIKOM Sp. z o.o. sukcesywnie wyposaża nieruchomości w pojemniki.

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do pobrania TUTAJ

Miejsce zagospodarowania odpadów

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul Zielonej 30 w Lubawce przyjmuje odpady komunalne, zielone oraz pozostałośc z sortowania odpadów komunalnych.

Poziomy recyklingu odpadów

Dane osiagnięte za 2012 rok

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 47%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Dane osiagnięte za 2013 rok

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 24,34%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 16,84 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
Dane osiągnięte za 2014 rok
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0,0 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 25%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 99
Dane osiągnięte za 2015 rok
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0,0 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 27%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%

Dane osiągnięte za 2016 rok 

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0,0 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 23%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%

Dane osiągnięte za 2017 rok

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 10,0 %

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 24 %

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósl 100%

 

 

 nnnn

Prawo

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z póżn. zm.)

pdf D19960622Lj.pdf

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)

 pdf D20130021Lj.pdf

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz.888 z późn. zm.)

pdf D20130888.pdf

Uchwały Rady Miejskiej w Kamiennej Górze (pliki pdf.):

Uchwała Nr XLII/267/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra

Uchwała Nr XLII/268/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/159/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLIII/277/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoś

Uchwała Nr XLIV/284/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiornik

Uchwała Nr XXXI/191/13 w sprawie górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXVII/161/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/158/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

 

Do pobrania

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  DO-1

  

Folder informacyjno - edukacyjny


"Czyste miasto"

 

 

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich przyczyniła się do zmiany dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system założył, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów.

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymiA.

Przydatne strony

strona Ministerstwa Środowiska                                      

http://naszesmieci.mos.gov.pl/

serwis informacyjny dotyczący gospodarki komunalnej         

http://komunalny.pl/

portal gospodarki odpadami                                           

www.e-odpady.com/wps/portal/

 

Kontakt

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska

Urzędu Miasta
w Kamiennej Górze


Tel. 75 64 55 129, 130 -131

 

projekt współfinansowany przez